Online Journal 2: Pagsusuri sa Tula ni Carlos Piocos

Ang nagsusulat ng liham o ang persona ay dumadanas ng trauma dahil sa mga nangyari sakanyang buhay noon. Maaring konektado ito sa pagkaubos ng kanyang mga kasama, at dahil dito ang persona ay kukuhanin narin ang kanyang sariling buhay dahil hindi na niya kinakaya ang mga bulong ng demonyong nagising sakanya sa kalaliman ng gabi kada gabi. Ang pinadadalhan ng sulat ng personang ito ay ang pinaka mamahal nyang tao sa buhay niya.

Ang anyo ng persona ay taong bumigay na sa tukso ng mga bulong sakanya ng “anghel” na nabisita sakanya kada lagim nang gabi. Binanggit sa linyang “Kahit na sa kalaliman ng gabi, gabigabi, ay dinadalaw ako ng matinding sikat ng liwanag at isang mabangis na anghel sa tatlong pangalan: Labis-Labis na Alindog, Labis-Labis na Pusok, Labis-Labis na Libog.” na ang manunulat ng liham ay dinadalaw ng anghel na mapang tukso. Marahil siya ay dinadalaw ng pagkakasala dahil hindi niya mabura sa isipan niya ang mga kasamahan niyang naubos o mistulang “nilamon ng hamog”.

Ang layunin ng tula ay ang bigyan ng bagong depenisyon ang salitang “pagmamahal” at binigyan nya ito ng ibat-ibang lebel ng pagmamahal sa ibat-ibang tao. Sa pagkaka basa at pagkakaintindi ko ng tula mas minahal ng persona ang sarili niya dahil mas pipiliin niyang takasan na lamang ang mistulang walang katapusan na pagdudusa kesa samahan nya pa na buhay ang kanyang pinaka mamahal na tao.

Masasabi kong nakamit ng nag sulat ng liham na ito ang nabanggit kong layunin dahil pagkatapos kong basahin ito ay nabali ang depeisyon ko ng salitang “pagmamahl”. Totoo nga naman na mas pipiliin ng nakakarami na mahalin ang kanilang sarili sahalip na ibang tao, at kung gagawin mo man yon ay malaking bahagi ng iyong sarili ang iyong sinasakripisyo kagaya ng paggamit nya ng traumatized na tao bilang persona, kung ipagpapatuloy nya parin ang pag hinga at pamumuhay sa mundong ito upang makasama ang kanyang pinaka mamahal ay malaking bahagi sa kanyang katauhan ang nawawala dahil onti onti rin nyang ikinamamatay ito.

--

--

I can’t help but give in

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store